Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r.

2019-05-09 08:48:21

WÓJT GMINY STARGARD

informuje o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego

 

 1. Podmioty uprawnione:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, o których mowa w § 1 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XIX/133/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnego (Dz. Urz. Woj.
Zach. z 2016 r. poz. 2862).

 

 1. Rodzaj zadania:

Dotacja zostanie udzielona na następujące zadania:

 1. utrzymanie gotowości ratowniczej;
 2. prowadzenie działań ratowniczych;
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników;
 4. utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego;
 5. prowadzenie dokumentacji wypadków.

 

 1. Terminy i warunki realizacji zadania:

 

 1. Dotacja zostanie udzielona z pominięciem otwartego konkursu, na skutek złożonej oferty, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 2. Oferta powinna zawierać, w szczególności:
 1. zakres rzeczowy zadania publicznego;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych z innych źródeł.
 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 1. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od dnia zawarcia umowy dotacyjnej
  w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r.

 

 1. Na realizację zadania w 2019 r. przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.
 2. Złożenie oferty na realizację zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji celowej we wnioskowanej wysokości.

 

 1. Termin i warunki składania ofert:

 

 1. Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
  2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania
  z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).
 1. Do oferty powinny być załączone niżej wymienione załączniki:
 1. potwierdzenie uprawnień podmiotu do wykonania ratownictwa wodnego,
  tj. posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
 2. wykaz posiadanego sprzętu pływającego i ratowniczego do wykonania zadania
  w zakresie ratownictwa,
 3. wykaz ratowników wodnych wraz z kserokopiami ich kwalifikacji.

 

 1. Oferty z dopiskiem „Oferta realizacji zadania – bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Stargard” należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Stargard

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

lub złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard (pokój nr 215, II piętro) w terminie do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 15:30.

 1. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

 

Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania Wójt Gminy Stargard:

 1. dokonuje oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego;
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób je realizujących;
 4. ocenia czy zadanie spełnia wymogi określone uchwałą;
 5. uwzględnia zakres terytorialny realizacji zadania;
 6. uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych i środków z innych źródeł na realizację zadania;
 7. uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu uprawnionego.

 

 1. Udzielenie dotacji:

 

Przyznanie dotacji celowej następuje na podstawie pisemnej umowy.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Maj 2019  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Licznik odwiedzin

3560625