Konsultacje w sprawie Statutów Sołectw

2020-02-07 20:30:30

ZARZĄDZENIE NR 18/20
WÓJTA GMINY STARGARD
z dnia 20 stycznia 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Stargard dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Stargard
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art.35 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/12 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Stargard Szczeciński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz.362) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie projektów Statutów Sołectw Gminy Stargard w formie badania ankietowego.
        2. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców Gminy Stargard w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w przedłożonych projektach statutów sołectw.
§ 2. Konsultacje o których mowa w § 1 skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem wszystkie sołectwa Gminy Stargard.
§ 3. Konsultacje polegać będą na:
        1) udostępnieniu treści projektów Statutów Sołectw w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard –  bip.gmina.stargard.pl oraz na stronie internetowej Gminy Stargard    – www.gmina.stargard.pl
        2) wyłożeniu projektów Statutów Sołectw w okresie konsultacji u sołtysów w poszczególnych sołectwach , celem udostępnienia ich mieszkańcom gminy,
        3) wyłożeniu projektów Statutów Sołectw w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy pok. 212 (sekretarz) i 214 ( biuro rady) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom gminy.
§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 07 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
        2. Konsultacje prowadzone będą w formie badania ankietowego (zbieranie uwag i opinii) w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej; bip.gmina.stargard.pl  w zakładce;  konsultacje społeczne/konsultacje w sprawie statutów sołectw/badanie ankietowe. Badanie ankietowe ma charakter anonimowy.
        3. Opinie, uwagi i propozycje  należy zgłaszać w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.;
        3.1 W wersji elektronicznej na adres;  sekretarz@gmina.stargard.pl, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje w sprawie Statutów Sołectw”,
        3.2. Złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5,
        3.3. Przesłać pocztą na adres; Urząd Gminy Stargard, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard (decyduje data stempla pocztowego),
        3.4. Złożyć osobiście u Sołtysa Sołectwa.
§ 4. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Ankieta konsultacyjna stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. 1. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stargard oraz na stronie internetowej Gminy Stargard.
        2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Stargard w sprawie projektów Statutów Sołectw Gminy Stargard

BADANIE ANKIETOWE    BADANIE ANKIETOWE

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Wrzesień 2020  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Licznik odwiedzin

4366420