ZARZĄDZENIE NR 213/2014

2015-01-02 19:49:50

ZARZĄDZENIE NR 213/2014

WÓJTA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI
z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszrchniania sportu w roku 2015

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu w 2015 roku.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Termin składania ofert upływa z dniem 2 lutego 2015 r.
§ 3. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stargard Szczeciński;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej;
3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Stargard Szczeciński.
§ 4. Wzór oferty realizacji zadania publicznego stanowi załącznik nr 2, wzór umowy załącznik nr 3, wzór sprawozdania załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stargard Szczciński
Kazimierz zarżanowicz

ZARZĄDZENIE NR 213/201

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert

na realizację zadania publicznego realizowanego na terenie Gminy Stargard Szczeciński

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/10/14 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Stargard Szczeciński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.”

Wójt Gminy Stargard Szczeciński ogłasza nabór oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału pracach komisji konkursowej, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w związku z ogłoszonym konkursem

z  zakresu  upowszechniania
kultury fizycznej w Gminie Stargard Szczeciński w 2015 roku

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:          
a) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,      
b) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,             
d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

        Zadania komisji konkursowej:
a) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego konkursu z uwzględnieniem określonych kryteriów,            
b) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
c) proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.     
W przypadku gdy:          
a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata do składu komisji konkursowej,  lub          
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub  
c) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

       Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 27 stycznia 2015 r. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej

 

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Marzec 2021  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Licznik odwiedzin

4562645