Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim został powołany 1 maja 1990 roku jako jednostka organizacyjna podporządkowana Urzędowi Gminy Stargard Szczeciński. Placówka została powołana do realizacji zadań własnych gminy i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Ośrodek prowadzi również wypłatę dodatków mieszkaniowych i zajmuje się realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Zatrudnia 18 pracowników.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • pracownik do spraw kadr,

 • sekcja diagnostyczna,

 • sekcja świadczeń,

 • sekcja świadczeń rodzinnych,

 • sekcja dodatków mieszkaniowych,

 • sekcja finansowo-księgowa,

 • sekcja usług opiekuńczych,

 • sekcja do obsługi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami;

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami;

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami.

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),

 • Innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej,

POMOC SPOŁECZNA

Komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej ?

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu :

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

 • alkoholizmu lub narkomanii,

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.


Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001 z późniejszymi zmianami) o pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 • Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa

Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc musi znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.

 • Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być większy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej czyli od tzw. kryterium dochodowego.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach.

Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody wszystkich członków rodziny. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne

 • Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,00 złotych. To jak liczymy dochód, w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zależy od formy opodatkowania tej działalności (inaczej liczona jest w przypadku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, a inaczej w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego). Dochód ustala się zwykle na podstawie zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy.

Należy pamiętać o tym, że oba wymienione warunki - pierwszy i drugi, muszą być spełnione jednocześnie.

Każda osoba, stająca wobec problemów, których nie jest w stanie rozwiązać samodzielnie, ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc do placówek pomocy społecznej. Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona.

Wszelka pomoc instytucjonalna udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystywane powinny być zasoby i możliwości własne (a także rodziny) osoby odbierającej pomoc.

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania, zaprzestania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Odmowa bądź ograniczenie rozmiaru świadczeń pomocy społecznej nie powinny prowadzić do pogorszenia sytuacji osób będących na utrzymaniu danej osoby.

W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w sposób niezgodny z przeznaczeniem, kierownik ośrodka pomocy społecznej może przyznać je w formie niepieniężnej.

POMOC SPOŁECZNA - FORMY POMOCY

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

1. PIENIĘŻNYCH:

zasiłek stały,

zasiłek okresowy,

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,


2. NIEPIENIĘŻNYCH:

praca socjalna,

bilet kredytowany,

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

składki na ubezpieczenia społeczne,

pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

sprawienie pogrzebu,

schronienie,

posiłek,

niezbędne ubranie,

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, (dotyczy to zarówno mieszkań będących własnością miasta - czyli lokali komunalnych, mieszkań zakładowych, czy też mieszkań w domu prywatnym czynszowym jak i mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),

 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia),

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


Od czego zależy przyznanie dodatku?

Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześnie dwóch poniżej opisanych warunków:

określony średni dochód na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Aby obliczyć średni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek.
Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

* dla 1 osoby 35 m2

* dla 2 osób 40 m2

* dla 3 osób 45 m2

* dla 4 osób 55 m2

* dla 5 osób 65 m2

* dla 6 osób 70 m2

* więcej niż 6 osób +5 m2 na osobę

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% lub

 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.


Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

* dla 1 osoby 45,5 m2

* dla 2 osób 52,0 m2

* dla 3 osób 58,5 m2

* dla 4 osób 71,5 m2

* dla 5 osób 84,5 m2

* dla 6 osób 91,0 m2

+50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

* dla 1 osoby 52,5 m2

* dla 2 osób 60,0 m2

* dla 3 osób 67,5 m2

* dla 4 osób 82,5 m2

* dla 5 osób 97,5 m2

* dla 6 osób 105,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwości kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków


Co należy zrobić aby dodatek otrzymać


1. Należy udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rynek Staromiejski 5, pok.2 w Stargardzie Szczecińskim i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2.Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

2a Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

 • Komplet dokumentów, składa się w siedzibie GOPS-u w Stargardzie w pok. 2.

  W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadanych:
  1) ruchomości i nieruchomości,

2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.


Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik MOPS-u ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.

UWAGA:

* decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zawsze zawiera pouczenie - w jakim trybie służy od niej odwołanie,

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się rodzice dziecka, jeden z rodziców dziecka, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka oraz osoby uczące się, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 504,00 zł.

W sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, lub w przypadku nauki w szkole do ukończenia przez dziecko 21 roku życia oraz do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje również tzw. "osobie uczącej się" w szkole lub szkole wyższej do czasu ukończenia przez nią 24 roku życia.

Osoba ucząca się - oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie :

 • 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 • 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 • 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny NIE przysługuje jeżeli :

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo rodzinie zastępczej,

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, chyba że :

  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

  • ojciec dziecka jest nieznany,

  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki :

1. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

W/w dodatek przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Ten dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką i uprawnionemu do urlopu wychowawczego.

Dodatek przysługuje nie dłużej niż przez okres :

 • 24 miesięcy kalendarzowych;

 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli rodzic bądź opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego NIE przysługuje jeżeli:

 • osoba bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 • osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno– wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • w okresie urlopu wychowawczego osoba korzysta z urlopu macierzyńskiego;

 • a także w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone.

Osoba samotnie wychowująca dziecko oznacza to: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340, 00 zł na wszystkie dzieci lub 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci.

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Powyższy dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 80,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Przeznaczony jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 100,00 zł.

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

przysługuje :

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko.

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. Dodatek przysługuje w wysokości 50,00 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy za wyjątkiem dodatku z tytułu urodzenia dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego oraz podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się , począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem - matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem:

 • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo

 • o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł . Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie.

Przy ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie zasiłkowym 2007/2008 bierze się pod uwagę dochody osiągnięte przez członków rodziny w 2006 r.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów rodziny w 2006 r.
  a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;

b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - oświadczenie o dochodzie, jeżeli rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów;
c) oświadczenie o dochodach niepodatkowych (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzone zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz wysokości otrzymanych alimentów w 2006 r.);
d) w przypadku utraty dochodu zaświadczenie o wysokości utraconego dochodu netto za 2006 r.;

e) w przypadku uzyskania nowego dochodu od 1.01.2007 r. zaświadczenie o wysokości dochodu netto z pełnego pierwszego miesiąca.

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • oraz inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje :

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o wnioskowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

 • osobom, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie :

 • przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane świadczenia przez tę instytucję częściowo lub w całości są finansowane z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia,

 • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego pobieranego w ZUS lub KRUS

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 153,00 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na wniosek strony.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO :

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określające datę powstania tej niepełnosprawności (w przypadku osoby w wieku powyżej 16 roku życia),
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny dla osoby do 18 roku życia,
 • upoważnienie pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, jeżeli wniosek w jej imieniu składa inna osoba,
 • zaświadczenie z ZUS o nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego, w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji albo posiadającym orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Uprawnieni

Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do:
dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:

1) jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko;

2) jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;

3) jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;


Dziecko uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jeżeli osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o separację albo rozwód i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:

1) do ukończenia 18 roku życia,

2) do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł. (przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymywanej zaliczki).

Zaliczka nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona (dziecko):

1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo - wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo - leczniczy, zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie),

2) przebywa w rodzinie zastępczej,

3) zawarła związek małżeński,

4) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.


Wstrzymanie prawa do zaliczki alimentacyjnej

Organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę zaliczki:

1) w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych,

2) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.


W przypadku udzielenia powyższych informacji wznawia się wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym wpłynęły informacje, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.

Komornik sądowy jest obowiązany udzielić organowi właściwemu wierzyciela informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki.

Zwrot zaliczki alimentacyjnej:

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%.
Osoba, która pobrała nienależnie zaliczkę, jest zobowiązana do jej zwrotu.
Organ właściwy wierzyciela może umorzyć należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek, a także wierzyciela z tytułu nienależnie pobranej zaliczki, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną tych osób.


Wysokość zaliczki alimentacyjnej.

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zł dla osoby uprawnionej albo 250,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zł dla osoby uprawnionej albo 170,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


W przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza 50 % kwoty 583 zł (291,50 zł netto na osobę) kwotę zaliczki zwiększa się do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zł dla osoby uprawnionej albo 380,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) w przypadku gdy w rodzinie są trzy osoby, lub więcej, uprawnione do zaliczki - 250,00 zł dla osoby uprawnionej albo 300,00 zł, jeżeli osoba ta legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku : 7,30 – 15,30

tel./fax 091 5775811

091 5787070

Kierownik Ośrodka – Anna Ładniak
Pracownicy:


Lp.

sekcja

stanowisko

1

Pracownik do spraw kadr i płac

Joanna Rój podinspektor

Sekcja diagnostyczna

2

Obsługa miejscowości: Golczewo, Klępino, Skalin, Wierzchląd, Małkocin, Krąpiel, Smogolice, Kurcewo

Urszula Lewińska Prac. socjalny

3

Obsługa miejscowości: Lipnik, Grzędzice, Tychowo, Ulikowo, Sowno, Strumiany, Rogowo

Władysława Domagała Pracownik socjalny

4

Obsługa miejscowości: Witkowo I i II, Strzyżno, Kiczarowo,Barzkowice, Trzebiatów, Warchlino

Renata Kinert Pracownik socjalny

5

Obsługa miejscowości: Strachocin, Święte, Lubowo, Grabowo, Golina, Pęzino

Jadwiga Kolarczyk Pracownik socjalny

Sekcja do obsługi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6

POKL i obsługa miejscowości: Koszewo, Koszewko

Ksymena Cokan Pracownik socjalny

7

POKL i obsługa miejscowości: Sułkowo, Poczernin, Żarowo

Monika Lewandowska Pracownik socjalny

Sekcja świadczeń

8

-przyjmowanie dokumentów (podań, wniosków, skarg),
-odbieranie korespondencji,
- archiwum
- kasa ośrodka
- wydawanie decyzji w zakresie dożywiania

Bogumiła Michalak-Czyczyn
Inspektor

9

-wydawanie decyzji w zakresie pomocy społecznej
-obsługa DPS

Beata Zielińska
Inspektor

Sekcja świadczeń rodzinnych

10

Obsługa miejscowości: Pęzino, Poczernin, Rogowo, Sowno, Strumiany, Strzyżno, Sułkowo, Święte, Trzebiatów, Tychowo, Ulikowo, Warchlino, Wierzchląd, Witkowo, Żarowo

Anna Kmiecik  Inspektor

11

Obsługa miejscowości: Barzkowice, Golczewo, Golina, Grabowo, Grzędzice, Kiczarowo, Klępino, Koszewko, Koszewo, Krąpiel, Kurcewo, Lipnik, Lubowo, Małkocin, Skalin, Smogolice, Strachocin

Wanda Gratkowska Inspektor

Fundusz alimentacyjny

12

 

Magdalena Kolarczyk-Stobińska referent

13

 

Krzysztof Frank Specjalista ds. windykacji

Sekcja finansowo-księgowa

14

 

Anna Tomaszewska Główny Księgowy

15

 

Gabriela Cimek  St. specjalista

Dodatki mieszkaniowe

16

 

Ewa Gołygowska-Łaszczuk Inspektor

Sekcja usług opiekuńczych

17

opiekunki

Maria Chodyma
Małgorzata Jankowska
Zofia Grzeszczak

18

19

20

goniec

Jan Grzegorek

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy! Dodaj nasz kanał RSS.

Kana RSS Pomoc RSS

Szukaj w serwisie

nasz kanał TV

Urząd Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Telefon: ( 91) 561 34 10,
Fax: (91) 561 34 11
e-mail: sekretariat@gmina.stargard.pl

  Listopad 2017  
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Licznik odwiedzin

3025360